Archive for RPH BAHASA MALAYSIA

RPH BM Minggu 35

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

22 September 2008 / Isnin

Masa 

8.15am-9.25am dan 9.45-10.55am 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Drama Seri Nara

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Menulis sinopsis cerita.
 2. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.
 3. Menjelaskan watak dan perwatakan watak pertama.
 4. Menghuraikan plot mengikut urutan.
 5. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa.

Fokus utama 

Sinopsis dan tema serta plot 

Fokus sampingan 

Watak dan perwatakan serta gaya bahasa

Aktiviti 

Guru memilih beberapa orang pelajar untuk membaca drama berdasarkan watak-watak yang ada. Guru kemudian menerangkan jalan cerita dengan cara yang mudah difahami oleh pelajar serta menerangkan aspek-aspek sastera yang terdapat dalam drama ini.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata,

Istilah umum  

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusateraan Melayu, Sejarah

Nilai    : Taat Setia, Keberanian, Patriotisme


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran pemudahcaraan (KF) – Memberi Perhatian, Penentuan tema dan Pendedahan

Bahan Bantu Mengajar 

 • Antologi Anak Laut
 • Kamus Dewan
 • Nota Tambahan Guru

Refleksi 

 • 4K3 – Pelajar memahami topik yang dibincangkan. Pelajar diberi peluang untuk membaca drama dalam intonasi yang betul. Pembelajaran berjalan dengan baik.
 • 4K4 – Pelajar diberikan peluang untuk membaca drama dalam intonasi yang sebenarnya. Pelajar faham jalan cerita yang dikemukakan. Proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

23 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am-9.25am 

Kelas 

4K3  

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Drama Titik-titik Perjuangan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 • Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan.
 • Menyusun peristiwa mengikut urutan dan struktur plot.

Fokus utama 

Watak dan perwatakan 

Fokus sampingan 

Plot dan struktur 

Aktiviti 

Beberapa orang pelajar membaca dialog drama mengikut intonasi dan nada yang sesuai. Guru menerangkan sinopsis dan jalan cerita serta menerangkan aspek-aspek sastera yang terdapat dalam drama ini.

Sistem Bahasa 

Cakap ajuk

Sebutan dan intonasi (dialog)

Simpulan bahasa 

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusasteraan Melayu, kenegaraan, sejarah

Nilai    : patriotisme, kemasyarakatan, dan kerjasama

KBT    : a) KB – Menyusun atur

b) Pembelajaran kontekstual 

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar(KB) – Mempersembah

Kemahiran Pemudahcaraan(KF) – Penentuan Tema 

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Antologi Anak Laut
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Pelajar dibentuk dlam kumpulan mengikut watak-watak dalam drama.
 • Pelajar diberikan tugasan mengikut kumpulan dan memberikan secara lisan hasil perbincangan.
 • Pembelajaran lancar kerana pelajar memberikan kerjasama yang baik.
 • Pelajar dapat memahami plot cerita dan mengenalpasti watak dan perwatakan yang digambarkan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

24 September 2008 / Rabu

Masa 

10.55am-11.30am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

Tatabahasa – Membina Ayat

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membina ayat menggunakan perkataan berganda.
 2. Membina ayat menggunakan perkataan daripada satu kata dasar yang kemudiannya ditambahkan dengan imbuhan.

Fokus utama 

 

Fokus sampingan 

 

Aktiviti 

Guru menulis soalan latihan membina ayat daripada perkataan berganda dan perkataan daripada kata dasar yang kemudiannya di tambahkan dengan imbuhan di papan tulis. Guru mengadakan lisan sementara pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Istilah 

Penyerapan  

Ilmu    : Ilmu bahasa dan kemahiran bahasa

Nilai    : Hormat-menghormati, menghargai dan kerajinan


KBT    : a) KB – kemasyarakatan

b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – Merangsang pemikiran berkualiti

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pelajaran lancar.
 • Pelajar menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru dan menghantar untuk semakan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

25 September 2008 / Khamis

Masa 

7.05am-8.15am dan 11.30am-12.40pm 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Karangan umum – Laporan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 • Menyatakan format penting dalam laporan.
 • Menulis laporan.
 • Membezakan penulisan laporan biasa dengan minit mesyuarat.

Fokus utama 

Format

Fokus sampingan 

Isi Laporan

Aktiviti 

Guru menulis nota berkenaan format penulisan laporan yang betul. Guru menerangkan format berdasarkan jenis laporan yang ditulis.

Sistem Bahasa 

Kata Pemeri,

Ungkapan,

Istilah,

Diksi

Penyerapan 

Ilmu    : Perdagangan, kemasyarakatan,

Nilai    : Kerjasama, Berhemah Tinggi


KBT    : a) KB – Mencirikan

b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Latihan Bahasa Malaysia SPM Sasbadi
 • Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pembelajaran lancar.
 • Pelajar dapat membezakan format penulisan laporan mengikut jenis. Pelajar membuat rangka karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru di dalam kelas.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

26 September 2008 / Jumaat

Masa 

7..05am-8.15am 

Kelas

4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Drama Titik-titik Perjuangan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan.
 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan dan struktur plot.

Fokus utama 

Watak dan perwatakan

Fokus sampingan 

Plot dan struktur

Aktiviti 

Beberapa orang pelajar membaca dialog drama mengikut intonasi dan nada yang sesuai. Guru menerangkan sinopsis dan jalan cerita serta menerangkan aspek-aspek sastera yang terdapat dalam drama ini. 

Sistem Bahasa

Cakap ajuk

Sebutan dan intonasi (dialog)

Simpulan bahasa 

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusasteraan Melayu, kenegaraan, sejarah

Nilai    : patriotisme, kemasyarakatan, dan kerjasama


KBT    : a) KB – Menyusun atur

b) Pembelajaran kontekstual 

Kemahiran Generik

Kemahiran Belajar(KB) – Mempersembah

Kemahiran Pemudahcaraan(KF) – Penentuan Tema 

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Antologi Anak Laut
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Pembelajaran berjalan dengan lancar.
 • Setiap pelajaran member perhatian penuh kepada apa yang diterangkan oleh guru.
 • Sesi soal jawab berjalan dengan lancar. 
Advertisements

Leave a Comment

RPH BM Minggu 34

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

15 September 2008 / Isnin 

Masa 

8.15am-9.25am dan 9.45-10.55am 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut: Drama Serunai Malam

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membandingkan plot-plot Serunai Malam dan Titik-titik Perjuangan.

Fokus utama 

Sinopsis dan tema serta plot 

Fokus sampingan 

Watak dan perwatakan serta gaya bahasa 

Aktiviti 

Guru menceritakan kisah Perttarungan Tuah dengan Jebat. Guru kemudian menerangkan secara mendalam berkenaan tema dan watak perwatakan serta menekankan juga aspek sastera yang lain. Aktiviti soal jawab dan perbincangan secara berpasangan juga dilakukan dalam menganalisis perwatakan watak utama.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata,

Istilah umum  

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusateraan Melayu, Sejarah

Nilai    : Taat Setia, Keberanian, Patriotisme


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai 

Kemahiran Generik 

Kemahiran pemudahcaraan (KF) – Penentuan tema dan Pendedahan

Kemahiran Belajar (KB) – Mempersembah

Bahan Bantu Mengajar 

 • Antologi Anak Laut
 • Kamus Dewan
 • Nota Tambahan Guru
 • Buku Rujukan Zoom In Bahasa Malaysia SPM
 • Perspektif Cemerlang Bahasa Malaysia Nota Sukses Komsas Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pelajaran berjalan dengan lancar.
 • Respon daripada pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar faham dengan apa yang diajar oleh guru.
 • Pelajar dapat membezakan antara drama dengan cerpen dan novel.
 • Segelintir pelajar mempunyai bakat dalam penyampaian drama.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

16 September 2008 / Selasa 

Masa 

8.15am-9.25am 

Kelas 

4K3  

Tajuk 

 • Rumusan dan petikan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Mencari sepuluh isi tersurat punca pelajar ponteng sekolah.

2. Mengemukakan sekurang-kurangnya empat isi tersirat iaitu langkah pembanterasannya.

Fokus utama 

Punca-punca pelajar ponteng sekolah

Fokus sampingan 

Langkah pembanterasannya

Aktiviti 

Guru memberikan soalan petikan rumusan kepada pelajar. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk membaca petikan berkenaan. Pelajar diarahkan mencari isi tersirat dan tersurat dalam jangka masa yang ditetapkan.

Guru mengadakan lisan Bahasa Malaysia untuk beberapa kumpulan lagi. 

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Ayat Tanya 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Hemah tinggi,kesederhanaan, rasional

KBT    : a) KB – Menjana idea

     b) Pembelajaran kontekstual

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – Mencungkil maklumat, meneroka idea dan mendorong pemikiran aras tinggi.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Melayu SPM
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Pelajaran lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru.
 • Pelajar menghantar latihan rumusan yang diberikan oleh guru. 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

17 September 2008 / Rabu 

Masa 

10.55am-11.30am

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Tatabahasa – Membina Ayat
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membina ayat menggunakan perkataan berganda.
 2. Membina ayat menggunakan perkataan daripada satu kata dasar yang kemudiannya ditambahkan dengan imbuhan.

Fokus utama 

Kata ganda

Fokus sampingan 

Lisan

Aktiviti 

Guru menulis soalan latihan membina ayat daripada perkataan berganda dan perkataan daripada kata dasar yang kemudiannya di tambahkan dengan imbuhan di papan tulis. Guru mengadakan lisan sementara pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Istilah 

Penyerapan  

Ilmu    : Bahasa dan kemasyarakatan

Nilai    : Hormat-menghormati, Toleransi


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Kecerdasan pelbagai    

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menulis, mempersembah dan menyampaikan secara lisan.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 

 

 


 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari

18 September 2008 / Khamis 

Masa 

7.05am-8.15am  

Kelas 

4K3  

Tajuk 

Masa 1 – Program Nilam

Masa 2 – Tatabahasa Melengkapkan Ayat

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Merumus buku yang telah dibaca.

2. Membuat plot buku yang telah dibaca.

3. Mengenalpasti perkataan yang sesuai untuk melengkapkan sesebuah ayat.

Fokus utama 

Program Nilam 

Fokus sampingan 

Lisan 

Aktiviti 

Pelajar membaca buku di khutubkhanah yang mana setiap pelajar perlu membaca sekurang-kurangnya sebuah buku dan membuat sinopsi buku yang dibaca.

Guru memberikan latihan melengkapkan ayat kepada pelajar.

Guru memberikan lisan kepada beberapa kumpulan pelajar. 

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Bertanggungjawab

KBT    : a) KB – Mengkonsepsikan idea

b) Belajar cara belajar    

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar(KB)- Membaca pantas, menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

18 September 2008 / Khamis 

Masa 

11.30am-12.40pm

Kelas 

4K4

Tajuk 

 • Rumusan dan petikan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Mencari sepuluh isi tersurat punca pelajar ponteng sekolah.

2. Mengemukakan sekurang-kurangnya empat isi tersirat iaitu langkah pembanterasannya.

Fokus utama 

Punca-punca pelajar ponteng sekolah 

Fokus sampingan 

Langkah pembanterasannya

Aktiviti 

Guru memberikan soalan petikan rumusan kepada pelajar. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk membaca petikan berkenaan. Pelajar diarahkan mencari isi tersirat dan tersurat dalam jangka masa yang ditetapkan.

Guru mengadakan lisan Bahasa Malaysia untuk beberapa kumpulan lagi. 

Sistem Bahasa

Ayat Penyata,

Ayat Tanya 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Hemah tinggi,kesederhanaan, rasional

KBT    : a) KB – Menjana idea

     b) Pembelajaran kontekstual 

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – Mencungkil maklumat, meneroka idea dan mendorong pemikiran aras tinggi.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Melayu SPM
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 

 


 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

19 September 2008 / Jumaat

Masa 

7..05am-8.15am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

Masa 1 – Program Nilam

Masa 2 – Tatabahasa Melengkapkan Ayat 

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Merumus buku yang telah dibaca.

2. Membuat plot buku yang telah dibaca.

3. Mengenalpasti perkataan yang sesuai untuk melengkapkan sesebuah ayat.

Fokus utama 

Program Nilam

Fokus sampingan 

Lisan

Aktiviti 

Pelajar membaca buku di khutubkhanah yang mana setiap pelajar perlu membaca sekurang-kurangnya sebuah buku dan membuat sinopsi buku yang dibaca.

Guru memberikan latihan melengkapkan ayat kepada pelajar.

Guru memberikan lisan kepada beberapa kumpulan pelajar. 

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Bertanggungjawab


KBT    : a) KB – Mengkonsepsikan idea

b) Belajar cara belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar(KB)- Membaca pantas, menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi

 


 

Leave a Comment

RPH BM Minggu 33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

08 September 2008 / Isnin 

Masa 

8.15am-9.25am dan 9.45-10.55am 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Prosa Tradisional Pertarungan Tuah dan Jebat

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Menulis sinopsis cerita.
 2. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.
 3. Menjelaskan watak dan perwatakan watak pertama.
 4. Menghuraikan plot mengikut urutan.
 5. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa.

Fokus utama 

Sinopsis dan tema serta plot

Fokus sampingan 

Watak dan perwatakan serta gaya bahasa

Aktiviti 

Guru menceritakan kisah Perttarungan Tuah dengan Jebat. Guru kemudian menerangkan secara mendalam berkenaan tema dan watak perwatakan serta menekankan juga aspek sastera yang lain. Aktiviti soal jawab dan perbincangan secara berpasangan juga dilakukan dalam menganalisis perwatakan watak utama.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata,

Istilah umum

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusateraan Melayu, Sejarah

Nilai    : Taat Setia, Keberanian, Patriotisme


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran pemudahcaraan (KF) – Pencontohan, Penentuan tema dan Pendedahan

Bahan Bantu Mengajar 

 • Antologi Anak Laut
 • Kamus Dewan
 • Nota Tambahan Guru

Refleksi

 • Pelajaran berjalan dengan lancar.
 • Respon daripada pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar menunjukkan minat yang mendalam untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sejarah Pertarungan Tuah dengan Jebat.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

9 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am-9.25am 

Kelas 

4K3  

Tajuk 

 • Karangan Berpandukan Rangsangan
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memberikan sekurang-kurangnya tiga manfaat penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus utama 

Manfaat penggunaan computer

Fokus sampingan 

Contoh-contoh penggunaan

Aktiviti 

Guru memberikan latihan berupa gambarajah. Guru memberikan pelajar masa 20 minit untuk berfikir dan berbincang mengenai jawapan. Perbincangan diadakan untuk mengenalpasti kata kunci, skop dan kehendak soalan. Pada 20 minit terakhir, guru membuat lisan bahasa Malaysia.

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Kerjasama


KBT    : a) KB – Menganalisis

b) Belajar sambil belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menyusun maklumat, mentafsir maklumat dan menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Pelajaran lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru. 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

10 September 2008 / Rabu

Masa 

10.55am-11.30am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Tatabahasa – Membina Ayat
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membina ayat menggunakan perkataan berganda.
 2. Membina ayat menggunakan perkataan daripada satu kata dasar yang kemudiannya ditambahkan dengan imbuhan.

Fokus utama 

 

Fokus sampingan 

 

Aktiviti 

Guru menulis soalan latihan membina ayat daripada perkataan berganda dan perkataan daripada kata dasar yang kemudiannya di tambahkan dengan imbuhan di papan tulis. Guru mengadakan lisan sementara pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Istilah

Penyerapan

Ilmu    : Ilmu bahasa dan kemahiran bahasa

Nilai    : Hormat-menghormati, menghargai dan kerajinan


KBT    : a) KB – kemasyarakatan

b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – merangsang pemikiran berkualiti

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pelajar menulis latihan dengan tekun dan menjawab soalan yang diberikan.
 • Proses pembelajaran lancar.
 • Guru memberikan lisan dan pelajar memberikan kerjasama yang baik.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

11 September 2008 / Khamis

Masa 

7.05am-8.15am dan 11.30am-12.40pm

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Tatabahasa – Latihan Menyambungkan Ayat dan Memisahkan Ayat

Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memisahkan petikan menjadi enam ayat.
 2. Menyambung ayat menjadi ayat tunggal.

Fokus utama 

Mencerakinkan ayat

Fokus sampingan 

Menyambung ayat

Aktiviti 

Guru mengedarkan soalan latihan kepada pelajar untuk dijawab di dalam kelas. Guru menerangkan sedikit sebanyak apa kehendak soalan dan bertanyakan pelajar jika ada yang masih tidak memahami kehendak soalan. Sedikit perbincangan dan soal jawab dilakukan.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata

Sistem kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasayarakatan

Nilai    : Kerjasama, ketekunan, dan hormat-menghormati


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Kemahiran berfikir

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – menulis dan mempersembah

Bahan Bantu Mengajar 

Buku Latihan Bahasa Malaysia SPM Sasbadi

Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4 

Refleksi 

4K3: Respon baik dan pelajar membuat latihan yang diberikan dan menunjukkan minat untuk menyiapkan latihan yang diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Lisan yang dijalankan lancar.

4K4: Pembelajaran lancar. Pelajar membuat latihan yang diberikan. Lisan dijalankan lancar kerana pelajar sudah bersedia.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

12 September 2008 / Jumaat 

Masa 

7..05am-8.15am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Karangan Berpandukan Rangsangan
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memberikan sekurang-kurangnya tiga manfaat penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus utama 

Manfaat penggunaan komputer

Fokus sampingan 

Contoh-contoh penggunaan

Aktiviti 

Guru memberikan latihan berupa gambarajah. Guru memberikan pelajar masa 20 minit untuk berfikir dan berbincang mengenai jawapan. Perbincangan diadakan untuk mengenalpasti kata kunci, skop dan kehendak soalan. Pada 20 minit terakhir, guru membuat lisan bahasa Malaysia.

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Kerjasama


KBT    : a) KB – Menganalisis

b) Belajar sambil belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menyusun maklumat, mentafsir maklumat dan menulis

Bahan Bantu Mengajar

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Proses pembelajaran berjalan lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru.

 


 

Leave a Comment

RPH BM MINGGU 32-33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari        : 02 September 2008 / Selasa

Masa                      : 7.05am-8.15am

Kelas                      : 4K3

Tajuk                      : Karangan Umum – Rencana / Berita

Objektif                  : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Mengutarakan enam isi penting karangan.
 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan.

Fokus Utama          : Format

Fokus Sampingan : Isi rencana / isi berita

Aktiviti                     : Guru memberikan penerangan secara lisan beserta nota kepada pelajar. Perbincangan berkenaan beberapa contoh berita dan rencana diterangkan kepada pelajar.

Sistem Bahasa          : Kata Tugas, Peribahasa, Tanda Baca

Penyerapan              : Ilmu    : Alam sekitar, Kemasyarakatan

                                    Nilai    : Kasih sayang, hemah tinggi, keberanian, bertanggungjawab

                                    KBT     : a) KB – Menyusun atur

                                                  b) Teknik Menulis Karangan

Kemahiran Generik  : Kemahiran Belajar (KB) – Mendengar dan menyampai secara lisan

BBB                              : Contoh rencana dan berita

                                        Buku CAKNA Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                        Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi                        : Pelajar dapat membezakan format penulisan antara rencana dan berita. Proses pembelajaran lancar. Respon daripada pelajar memberangsangkan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari        : 03 September 2008 / Rabu

Masa                      : 10.55am-11.30am

Kelas                      : 4K4

Tajuk                      : Tatabahasa – Membina Ayat

Objektif                  : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Mengenalpasti jenis perkataan yang mempunyai dua maksud.
 2. Menulis jawapan yang betul kepada perkataan yang diberikan.

Fokus Utama         : Kosa kata

Fokus Sampingan : Bina ayat

Aktiviti                    : Membincangkan penggunaan istilah, frasa dan rangkai kata dalam ayat yang diberikan. Guru memberikan latihan kepada pelajar yang mana latihan itu perlu disiapkan pada masa yang diberikan.

Sistem Bahasa        : Istilah, kosa kata

Penyerapan            : Ilmu    : Kemasyarakatan, teknologi

                                   Nilai    : Sikap keterbukaan, hemah tinggi, ketekunan

                                    KBT    : a) KB – merangsang pemikiran berkualiti

                                                  b) Belajar cara belajar

Kemahiran Generik : Kemahiran Berfikir (KBF) – Mendorong pemikiran aras tinggi

BBB                             : Buku Rujukan Web A Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                       Buku Rujukan Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi                      : Proses pembelajaran agak lancar. Respon yang diberikan oleh pelajar memuaskan. Pelajar dapat memberikan jawapan yang dikemukan oleh guru secara lisan dan menjawabnya secara sponta. Pelajar menjawab latihan yang diberikan di dalam kelas.

   

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari        : 04 September 2008 / Khamis

Masa                      : 7.05am-8.15am

Kelas                      : 4K3

Tajuk                      : Masa 1 – Program Nilam

                                  Masa 2 – Tatabahasa Membetulkan Kesalahan Istilah dan Kata

Objektif                  : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Merumus buku yang telah dibaca.
 2. Membuat plot buku yang telah dibaca.
 3. Mengenalpasti kesalahan tatabahasa yang tedapat dalam ayat.
 4. Menulis jawapan yang betul.

Fokus Utama        : Aktiviti Nilam

Fokus Sampingan : Istilah dan kosa kata

Aktiviti                    : Membaca buku di perpustakaan dan membuat synopsis buku yang dibaca. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna kata dan istilah.

Sistem Bahasa        : Ayat perintah, Ayat penyata

Penyerapan             : Ilmu    : Kemasyarakatan

                                    Nilai    : Berdikari, bekerjasama

                                     KBT    : a) KB – Mengitlak, menganalisis

                                                   b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik : Kemahiran Belajar (KB) – Menulis, mempersembah

BBB                            : Buku Rujukan Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                      Buku-buku cerita di kutubkhanah

Refleksi    : Program Nilam hanya dijalankan di dalam kelas. Pelajar membaca buku yang disediakan oleh guru dan pelajar membuat ulasan masing-masing berkenaan buku yang dibaca. Pelajar menyalin latihan dan menjawab latihan yang ditulis oleh guru di papan tulis. Pelajaran lancar.

  

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari          : 04 September 2008 / Khamis

Masa                        : 11.30am-12.40pm

Kelas                        : 4K4

Tajuk                        : Karangan Umum – Rncana / Berita

Objektif                    : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Mengutarakan enam isi penting karangan.
 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan.

Fokus Utama          : Format

Fokus Sampingan  : Isi rencana / isi berita

Aktiviti                     : Guru memberikan penerangan secara lisan beserta nota kepada pelajar. Perbincangan berkenaan beberapa contoh berita dan rencana diterangkan kepada pelajar.

Sistem Bahasa       : Kata Tugas, Peribahasa, Tanda Baca

Penyerapan           : Ilmu    : Alam sekitar, Kemasyarakatan

                                  Nilai    : Kasih sayang, hemah tinggi, keberanian, bertanggungjawab

                                   KBT    : a) KB – Menyusun atur

                                                b) Teknik Menulis Karangan

Kemahiran Generik : Kemahiran Belajar (KB) – Mendengar dan menyampai secara lisan

BBB                       : Contoh rencana dan berita

                                 Buku CAKNA Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi                  : Pelajar dapat membezakan format penulisan antara rencana dan berita. Proses pembelajaran lancar. Respon daripada pelajar memberangsangkan.

  

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari           : 05 September 2008 / Jumaat

Masa                         : 7.05am-8.15am

Kelas                         : 4K4

Tajuk                         : Masa 1 – Program Nilam

                                     Masa 2 – Tatabahasa Membetulkan Kesalahan Istilah dan Kata

Objektif                   : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Merumus buku yang telah dibaca.
 2. Membuat plot buku yang telah dibaca.
 3. Mengenalpasti kesalahan tatabahasa yang tedapat dalam ayat.
 4. Menulis jawapan yang betul.

Fokus Utama           : Aktiviti Nilam

Fokus Sampingan  : Istilah dan kosa kata

Aktiviti                     : Membaca buku di perpustakaan dan membuat synopsis buku yang dibaca. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna kata dan istilah.

Sistem Bahasa        : Ayat perintah, Ayat penyata

Penyerapan            : Ilmu    : Kemasyarakatan

                                   Nilai    : Berdikari, baik hati

                                    KBT    : a) KB – Mengitlak, menganalisis

                                                  b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik : Kemahiran Belajar (KB) – Menulis, mempersembah

BBB                            : Buku Rujukan Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                      Buku-buku cerita di kutubkhanah

Refleksi    : Aktivi nilam berjalan lancar. Pelajar mencatat sinopsis dan membuat ulasan masing-masing. Pelajar membuat soalan latihan tatabahasa yang diberikan oleh guru di dalam kelas.

Leave a Comment

Selamat Datang ke Blog Saya

RPH Saya untuk minggu 32-34

Comments (1)